Romano Missio ry.

 


 

 


  

REPPU JA ROMANILAPSI -PROJEKTI
 
 
Erilaisuuden kohtaaminen, 
leikkejä ja pelejä: 
Domino - Minä myös - Puu - Väittämät 
Romanikulttuurista kertova näyttely

 

 

DOMINO

Tämän pelin tarkoituksena on herättää osallistujat ajattelemaan käsitteitä samanlainen/ erilainen. Missä asioissa minä olen samanlainen kuin muut, missä taas erilainen? Kenen kanssa löytyy samanlaisuuksia ja kenen kanssa erilaisuuksia.

Peliin tarvitaan vähintään kahdeksan osallistujaa. Ylärajaa osallistujien määrälle ei ole, mutta mikäli osallistujia on enemmän kuin esimerkiksi 16, peli venyy ajallisesti ehkä turhan pitkäksi. Ryhmän ollessa suuri se voidaan jakaa useampiin, pienempiin ryhmiin.

Pelin ohjaaja selittää säännöt osallistujille:
 
- Peliin tarvitaan tilaa niin paljon, että osallistujat voivat muodostaa piirin. Alussa osallistujat voivat seisoskella vaikka tyhjän tilan reunamilla. Ohjaaja menee ensimmäiseksi lenkiksi piiriin.
 
- Hän aloittaa kertomalla, että hänellä on oikeassa kädessään jokin hänelle tyypillinen ominaisuus, esimerkiksi: " Minulla on siniset silmät. Nyt osallistujista joku, jolla myös on siniset silmät, tarttuu vasemmalla kädellään ohjaajan oikeaan käteen. Tämän jälkeen viimeksi tullut osallistuja keksii oikeaan käteensä uuden hänelle tyypillisen ominaisuuden. Esimerkiksi minä harrastan musiikkia. Jälleen osallistujista joku, joka myös harrastaa musiikkia, tulee ja tarttuu edellisen osallistujan oikeaan käteen. Näin jatketaan kunnes kaikki osallistujat ovat piirissä. Viimeisen lenkin eli ohjaajan "vasemman käden" ja viimeksi mukaan tulleen osallistujan "oikean käden" on löydettävä joku yhteinen ominaisuus.
 
- Mikäli pelin aikana joku osallistujista kertoo ominaisuudekseen jotain sellaista, mitä kenelläkään muulla ei ole, hän keksii uuden ominaisuuden, kunnes sellainen löytyy.
 
- Samoja ominaisuuksia ei saa käyttää kahta kertaa
 
- Jos osallistujien on vaikea keksiä ominaisuuksia voi ohjaaja auttaa antamalla vinkkejä (ulkonäköön liittyvät ominaisuudet, harrastuksiin, asuinpaikkaan, mieltymyksiin, perheeseen jne. liittyvät ominaisuudet)

 
 
Kun kaikki osallistujat ja ohjaaja muodostavat kokonaisen piirin, keskustellaan tehtävästä.

Keskustelun teemoina voi olla:
- Mikä tehtävässä oli helppoa, hauskaa, vaikeaa
- Millaisia ominaisuuksia oli helppo keksiä, vaikea keksiä
- Oliko täyden piirin aikaan saaminen vaikeaa
- Millaisia ajatuksia tehtävä osallistujissa herätti
- Millainen tilanne voisi tehdä tehtävästä vaikeamman
- Ohjaaja voi keksiä lisäkysymyksiä ryhmän aktiivisuudesta ja
  kokoonpanosta riippuen.

Domino tehtävän jatkotehtävänä voi toimia seuraava tehtävä:

 
MINÄ MYÖS

Tämän pelin tarkoituksena on jatkaa samanlaisuus ja erilaisuus -teeman käsittelyä.

Osallistujat joko seisovat tai istuvat piirissä. Ohjaaja aloittaa selittämällä tehtävän osallistujille, joita on mielellään yli kahdeksan, mutta alle 17.

Ohjaajan kertoo itsestään kaksi ominaisuutta, joiden uskoo olevan ainutkertaisia, eli sellaisia, joita kellään muulla ryhmään osallistujalla ei ole. Esimerkiksi: "Olen 35-vuotias ja minulla on musta tukka". Jos jollakulla muulla ryhmään kuuluvalla kuitenkin on tämä ominaisuus hän vastaa "minä myös" tai "minulla myös". Tällöin ominaisuuksien ilmoittajan täytyy keksiä toisen osallistujan kanssa samanlaisen ominaisuuden tilalle uusi. Kun ensimmäinen osallistuja on keksinyt kaksi vain itselleen tyypillistä ominaisuutta, siirtyy vuoro seuraavalle. Näin jatketaan, kunnes kaikki osallistujat on käyty läpi.

Pelin jälkeen keskustellaan
- Kumpia ominaisuuksia oli vaikeampi löytää samanlaisia vai
  erilaisia?
- Mitä ajatuksia pelit (domino ja minä myös) herättivät
  osallistujissa?


PUU

Tehtävän tarkoitus:
Tarkoituksena on käsitellä omaa taustaa, historiaa ja juuria. Jokainen meistä tulee jostain, on rakentanut nykyisen elämäntilanteensa ja on menossa johonkin. Sillä, mistä me tulemme, on olennainen merkitys sille, mitä me olemme. Harvoin kuitenkin tulee ajatelleeksi omaa taustaansa ja sen merkitystä. Havainnollistamalla ajatuksia esimerkiksi piirroksen muodossa, on joskus helpompaa käsitellä tätä kysymystä.

Tarvikkeet:
Tehtävään tarvitaan piirustuspaperi ja erivärisiä kyniä

Tehtävän kulku:
Tehtävän aluksi ohjaa kertoo lyhyesti ihmisen taustasta, juurista ja niiden merkityksestä. Kertomusta voi havainnollistaa vaikka omakohtaisella esimerkillä. Olen syntynyt Suomessa, pohjoisen karuissa maisemissa. Kun olin pieni, isoäitini kertoi minulle tarinoita omista vanhemmistaan jne. Ohjaaja voi muistuttaa, että kaikki olemme lähtöisin jostakin. Joku meistä tuntee esivanhempiensa historiaa tarkemmin, joku vähemmän tarkasti. Omakohtaisen historiamme me kuitenkin yleensä tunnemme. Tämän jälkeen ohjaaja pyytää osallistujia kuvittelemaan, millainen puu kuvaisi heitä. Hän myös muistuttaa, että puulla on juuret, kuten ihmisellä ja monet asiat vaikuttavat siihen, millainen puusta tulee. Tämän jälkeen hän jakaa osallistujille paperit ja kyniä ja pyytää heitä piirtämään puun, joka kuvaa heitä itseään.

Aikaa puun piirtämiseen voi antaa ryhmästä ja sen taiteellisuudesta innokkuudesta riippuen 15 - 30 minuuttia.

Tehtävän purkaminen:
Kun kaikki ovat piirtäneet puunsa, jokainen vuorollaan esittelee sen ja puu-piirrokset asetetaan näyttelyksi, mikäli se on mahdollista.

Esittelyn jälkeen juurista ja niiden merkityksestä keskustellaan:
 
 
Keskustelun aiheita voivat olla
- Miltä tehtävän tekeminen tuntui?
- Mistä osallistujat ovat saaneet tietoa esimerkiksi juuristaan?
- Mikä piirtämisessä oli kaikkein vaikeinta/helpointa?
- Miten juuri minun juureni ovat vaikuttaneet minuun?
- Millaisia puita joku muu voisi piirtää?
- Mitä yhteistä osallistujien piirustuksista löytyy?

VÄITTÄMÄT

Useimmat ihmiset muodostavat omia näkemyksiään ja mielipiteitään erilaisista asioista. Näkemykset voivat perustua joko faktatietoon, tunteeseen, luuloon jne. Faktatietoon perustuvien näkemysten muuttuminen vaatii yleensä tieteellistä tutkimustyötä tai havainnointia. Esimerkiksi fakta, " kylmettyminen voi edesauttaa vilustumista", on yleisesti hyväksytty. Sellaiset mielipiteet, jotka liittyvät tunteisiin, arvoihin tai asenteisiin rakentuvat huomattavasti laajemmasta aineistosta kuin vain faktatiedosta. Aina emme välttämättä edes tiedosta, miksi olemme jostain asiasta jotain tiettyä mieltä. Arvojen ja asenteiden muuttaminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Omien arvojen ja asenteiden tiedostamiseen voimme kuitenkin pyrkiä

Seuraavan tehtävän tavoite:

Tavoitteena on virittää ajatuksia ja tuoda uusia näkökulmia joihinkin erilaisuutta koskeviin kysymyksiin sekä arvoihin ja asenteisiin.

Tarvikkeet:
Tehtävän suorittamiseen tarvitaan fläppitaulu tai muu vastaava sekä kello.

Ryhmäkoko:
8 tai enemmän

Tehtävän suorittaminen:
Luokka tai muu huonetila jaetaan kahtia esimerkiksi maalarinteipillä vedetyllä viivalla. Toinen puoli merkitään + merkillä ja toinen - merkillä. Osallistujat seisovat merkatun alueen ulkopuolella. Ohjaaja selittää, että hän tulee esittämään väittämiä ja osallistujien tulee siirtyä merkitylle alueelle joko puolesta (+) tai vastaan (-), riippuen siitä mitä mieltä he ovat. Mikäli he eivät ole varmoja mielipiteestään, he jäävät merkityn alueen ulkopuolelle, mielellään keskiviivan tuntumaan.

Kun osallistujat ovat valinneet puolensa he alkavat perustella omaa näkemystään, tarkoituksena saada vastapuolella olevat tai mielipiteestään epävarmat tulemaan omalle puolelleen. Ohjaaja jakaa puheenvuoroja. Vain yksi osallistuja kerrallaan saa käyttää puheenvuoron. Ne osallistujat, jotka eivät ole kummallakaan puolella eivät saa käyttää puheenvuoroja, elleivät asetu joko puolesta tai vastaan. Keskustelulle voidaan määrätä aikaraja esimerkiksi 10 minuuttia. Mikäli keskustelua ei näytä syntyvän, voi ohjaaja johdatella osallistujia esittämällä kysymyksiä. Keskustelua ei kuitenkaan saa provosoida liikaa. Jos keskustelu näyttää aiheuttavan konfliktin, tulee keskustelua jatkaa kuitenkin niin kauan, että jokainen saa purkaa omat tuntemuksensa. Ohjaajan kannattaa miettiä etukäteen millaisia ristiriitatilanteita keskustelu voi aiheuttaa ja valmistautua purkamaan tilanteen tarvittaessa. Kaikkiin asioihin ei ole olemassa oikeaa tai väärää mielipidettä.

Väittämät kannattaa valita niin, että ensimmäisenä esitetään yleisempiä ja "helpompia" väittämiä.--> Romanikulttuurista kertovan näyttelyn tekeminen

  
<-- Reppu ja romanilapsi -projektin sisällys
 
<-- Romano Mission etusivulle